< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Katolikler Sultanlar Kilise ve Osmanlı İmparatorluğu 1453-1923

Yayınevi: Küre Yayınları

ISBN: 978975614716

25,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Ürün tükenmiştir!

Ürün temini hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.


ISBN: 978975614716
Yazar: Charles A. Frazee
Cilt tipi: Karton Kapak

Kons­tan­ti­no­po­lis 1453'te II. Meh­med ta­ra­fın­dan fet­he­dildi­ğin­de şe­hir­de­ki en bü­yük Ka­to­lik grup Ga­la­ta'da ya­şa­yan Ce­ne­viz­li­ler­di. Os­man­lı top­rak­la­rı Bal­kan­la­ra ve do­ğu­ya doğ­ru ge­niş­le­dik­çe Ka­to­lik nü­fus da hız­la art­tı. Ka­to­lik­ler ve Sul­tan­lar, 17. yüz­yıl baş­la­rın­da Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu'na gel­me­ye baş­la­yan ve Ka­to­lik­le­re ait si­ya­si ve ti­ca­ri top­lu­luk­la­ra pa­paz­lık yap­mak ye­ri­ne Os­man­lı top­rak­la­rın­da­ki Or­to­doks­la­rın ve Do­ğu­lu Hı­ris­ti­yan­la­rın inan­cı­nı de­ğiş­tir­me­yi, böy­le­lik­le de ki­li­se­le­rin bir­leş­me­si­ni sağ­la­ma­yı he­def­le­yen Ka­to­lik mis­yo­ner­le­rin Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin ku­rul­du­ğu 1923'e dek sü­ren fa­ali­yet­le­ri­ni in­ce­li­yor. Ciz­vit­le­rin bas­kı­sı, Ay­dın­lan­ma ça­ğı­nın akıl­cı et­ki­le­ri, Fran­sız İh­ti­la­li ve Na­pol­yon dö­ne­mi­nin bu ha­re­ke­ti na­sıl et­ki­le­di­ği, 1900'ler­de Ka­to­lik mis­yo­ner ha­re­ke­ti­nin na­sıl ye­ni­den can­lan­dı­ğı, hem im­pa­ra­tor­lu­ğu hem de ki­li­se­yi par­ça­la­yan I. Dün­ya Sa­va­şı dö­ne­mi tüm de­tay­la­rıy­la ir­de­le­ni­yor. Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu'nun ge­rek içinde ge­rek­se dı­şın­da yer alan Ka­to­lik­le­rin bir­bir­le­riy­le, Or­to­doks­la­rın ve di­ğer Do­ğu­lu Hı­ris­ti­yan­lar­la iliş­ki­le­ri­ni, da­ha ge­niş bir düz­lem­de dö­ne­min im­pa­ra­tor­luk­la­rı ara­sın­da­ki güç den­ge­le­ri­ne ışık tu­ta­cak bi­çim­de ele alan bir ça­lış­ma.

Türkçe

Çeviren : Cemile Erdek

2009

425 Sayfa

14 x 23 cm