Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751600431

22,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

ISBN: 9789751600431
Yazar: İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Cilt tipi: Karton Kapak

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • MEDRESE TEŞKİLTI
 • İlk Osmanlı Medreseleri
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • MEDRİS-i SEMANİYE, YANİ SAHN-I SEMAN MEDRESELERİ
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • MEDRESELERİN DERECELERİ VE TAHSİL MÜDDETLERİ
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • MEDRESLEREDE OKUTULAN DERSLER
 • Medreslerde Aşağıdan Yukarıya Okutulan Ders Medreselerde Okutulan Eserlerden Bazılarına Dair Mütelâa
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • SÜLEYMANİYE MEDRESELERİ
 • ALTINCI BÖLÜM
 • OSMANLI MEDRESELERİNDE OKUTULAN DERSLERE DİR
 • YEDİNCİ BÖLÜM
 • MÜDERRİSLİK İÇİN MÜLZEMET VE NEVBET
 • SEKİZİNCİ BÖLÜM
 • MÜDERRİSLİK
 • XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Müderrislik Yolu İçin Bazı Kayıtlar
 • Müderrislerin İmtihanları
 • Müderrislikten Kadılığa Geçmek
 • Medreselrin Bozulması
 • Yüksek Dereceli Ulema Evladının İmtiyazları
 • İcazetler
 • XV. Asrın İkinci Yarısında Sahn-ı Seman Müderrisliği Beratı
 • XVII. Asır Başlarına Ait Müderrislik Beratı
 • DOKUZUNCU BÖLÜM
 • KADILIK
 • Kadıların Tayinleri
 • Kadıasker'in Kadı Tayini Buyruldısı
 • Kadıların Dereceleri
 • Haremeyn Mevleviyeti
 • Bilad-i Hames Mevleviyetleri
 • Mahreç Mevleviyetleri
 • Devriye Mevâlisi
 • Kadılar Hakkında Mütemmim Malûmat
 • İlâm ve Huccet
 • Şer'î Mahkemelere
 • Kadıların Beratları
 • Sakk-ı Şer'î
 • Kadı Nâibleri
 • Arpalık
 • Kassamlık
 • Toprak Kadıları ve Mehayif Müfettişleri
 • ONUNCU BÖLÜM
 • İSTANBUL KADILIĞI
 • ON BİRİNCİ BÖLÜM
 • PADİŞAH HOCALARI
 • ON İKİNCİ BÖLÜM
 • KAZASKERLER
 • ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • OSMANLIDA NAKİBÜ'L-EŞRAFLIK
 • ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • MÜFTÜLÜK VEYA ŞEYHULİSLMLIK
 • ON BEŞİNCİ BÖLÜM
 • HUZUR DERSLERİ
 • ON ALTINCI BÖLÜM
 • MAKTUL ŞEYHULİSLMNLAR
 • ON YEDİNCİ BÖLÜM
 • DİNÎ VE HUKUKÎ SHADA YETİŞEN MEŞHUR İLİM ADAMLARI
 • ON SEKİZİNCİ BÖLÜM
 • İLMİYE MESLEĞİNİN ISLAHI HAKKINDA MUHTELİF TARİKLERDEKİ EMİR VE FERMANLAR
 • ON DOKUZUNCU BÖLÜM
 • MÜDERRİSLERLE KADILAR HAKKINDA BİR İCMAL
 • YİRMİNCİ BÖLÜM
 • İKİNCİ MEŞRUTİYETİN ÎLNINDAN SONRAKİ MÜDERRİSLİK VE KADILIK TEŞKİLTI
 • YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM
 • İLMİYE RÜTBELERİ DERECELERİ
 • Mevali ve Müdderrislere Dair Kanunî Sultan Süleyman zamanı Vazolunup Tatbik Edilen Kanun
 • XVII.-XX. Asırlardaki Büyük Mevleviyetler
 • YİRMİ İKİNCİ BÖLÜM
 • İLMİYE RÜTBESİNİN MÜLKÎ VE ASKERÎ RÜTBELERLE MUADELETİ
 • İLMİYE TEŞKİLTINI YAZARKEN İSTİFADE EDİLEN ESERLER
 • DİZİN
 • I. KİŞİ AMLARI
 • II. YER, KAVİM, DEVLET ADLARI VA TİRİH DEYİM VE TERİMLER
 • TIPKIBASIMLAR
 • LEVA I - XVIII

Türkçe

2014

369 Sayfa

16 x 24 cm