< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Süfilik Kalenderiler (XIV-XVII. Yüzyıllar)

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9799751604407

20,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Ürün tükenmiştir!

Ürün temini hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.


ISBN: 9799751604407
Yazar: Ahmet Yaşar Ocak
Cilt tipi: Şömizli Sert Kapak

I-KAYNAKLAR
  A) Tasavvuf kaynakları
  B) Tarihi kaynaklar
  C) Edebî kaynaklar
II -ARAŞTIRMALAR
  A) Müstakil çalışmalar
  B) Muhtelif araştırmalar içinde bulunanlar

GİRİŞ :KALENDERÎLİĞİN DOĞUŞU VE GELİŞMESİ

I -KALENDERÎLİĞİN SOSYAL TEMELLERI
II -KALENDERÎLİĞİN MİSTİK TEMELLERİ
  A) Eski Hind-İran mistisizmi ve mistik çevreleri 
  B) Melâmet ve Melâmetîlik cereyanı
III -İLK KALENDERÎLER VE   CEMALÜ'D-DÎN-İ SÂVİ'YE  KADAR KALENDERÎLİK
  A)Ebû Ahmed-i Abdal-i Çiştî
B) Baba Tâhir-i Uryân-ı Hemedânî
  C) Ebû Saîd-i Ebu’l-Hayr
  D) Derviş-i Ahû-pûş

IV -CEMÂLÜ'D-DÎN-İ SÂVÎ VE KALENDERÎLİK

A) Cemâlüd-Dîn-i Sâvî
B) Cemâlüd-Dîn-i Sâvî'nin Kalenderîliği teşkilâtlaması  

V -CEMALÜ'D-DÎN-İ SÂVÎ'DEN SONRA KALENDERİLİK

A) Mısır, Sûriye ve Irak'ta
B) İran’da
C) Orta Asya ve Hindistan'da                  

BİRİNCİ BÖLÛM : OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA KALENDERÎLER : TARİHÇE

I -KALENDERÎLİĞİN ANADOLU'YA GİRİŞİ VE
OSMANLILAR'DAN ÖNCE ANADOLU'DA
KALENDERÎLER
  A) Anadolu'da popüler Kalenderîlik
  B) Anadolu'da yüksek zümre Kalenderîliği 
II -OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞ DÖNEMİNDE
KALENDERÎLER: ABDÂLÂN-I RÛM YAHUT
RUM ABDALLARI
  A) "Abdâlân-ı Rûm" tâbiri
  B) Kuruluş devrinde Rum Abdalları
III -XV. YUZYILDA KALENDERÎLER
  A)Kaygusuz Abdal
  B) Seyyid Ali Sultan (Kızıl Deli) ve Seyyid Rüstem
  C) Hacım Sultan
  D) Sultan Şucâu'd-Dîn (Sultan Varlığı)
  E) Koyun Baba (Âşık, Ârif, Arık Çoban)
  F) Otman Baba (Hüsam Şah)
IV -XVI.-XVII.  YÜZYILLARDA  KALENDERÎLER   VE
MUHTELİF KALENDERÎ ZÜMRELERİ
A) Bu devirde Kalenderi zümrelerini belirleyen isimler
B) XVI.- XVII. yüzyıllardaki Kalenderî zümreleri
V -KALENDERÎLER VE OSMANLI YÖNETİMİ (XIV- XVII.
YÜZYILLAR)
VI -KALENDERÎLER, HALK HAREKETLERİ VE
ANARŞİK OLAYLAR

İKİNCİ BÖLÛM : DOKTRİN, ERKÂN, ÂYİN VE İBÂDETLER,TEŞKİLAT

I -KALENDERÎLİĞİN  TASAVVUFΠ DOKTRİNİNİN
OLUŞUM SÜRECİNDEKİ TESİRLER
A) Orta ve Uzak Doğu Mistik Tesirleri
B) Hurûfi tesirler
C) Şîî tesirler
II -DOKTRİN
A) Fakr ve tecerrüd
B) Melâmet
C) Vahdet i Vücûd ve Vahdet-i Mevcûd
D) Cemal (Mahbub) perestlik
III -ERKÂN
A) Kılık, kıyafet
B) Çihâr (Çâr) Darb
C) Riyâzat
D) Seyâhat
E) Tese'ül (dilenme) veya cerr
F) Mücerredlik
IV -ÂYİN VE İBADETLER
A) Kalenderîliğe mahsus âyinler
B) Saman, Raks ve esrar
C) Şer'î ibadetler ve Kalenderîler
V -TEŞKİLAT VE YAPI
A) Müridler ve şeyhler
B) Zâviyeler ve tekkeler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : KALENDERÎLİK VE DİĞER TARİKATLAR,HALK VE KÜLTÜR

I –EHL-İ HAKL.AR'DA VE HÂKSÂRİLİK'TE KALENDERÎ
TESİRLER
II -MEVLEVÎLİK VE HALVETÎLİK'TE KALENDERÎ
TESİRLER
III -KALENDERÎLİK VE BEKTAŞÎLİK
IV -KALENDERÎLER, HALK VE KÜLTÜR
A) Kalenderîler ve kamuoyu
B) Kalenderîler ve evliyâ kültleri
C) Kalenderîler ve iskân
D) Kalenderîler, edebiyat ve müzik
E) Kalenderîler ve folklor

SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA
EKLER
GENEL İNDEKS
RESİMLER,FOTOĞRAFLAR-HARİTALAR
 

Türkçe

1999

271 Sayfa

17 x 25,50 cm