Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Hâlihazırının Tarihi (XVII. Yüzyıl)

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751624826

18,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

ISBN: 9789751624826
Yazar: Paul Ricaut
Cilt tipi: Şömizli Sert Kapak

İçindekiler:
GİRİŞ
PAUL RICAUT VE "THE HISTORY OF THE PRESENT STATE OF THE OTTOMAN EMPIRE", Bülent Arı
Paul Ricaut Hakkında
Paul Ricaut ve Döneminin Diğer Seyahatnameleri
Paul Ricaut'yu Tekzip Eden Diğer Seyahatnameler
PaulRicaut'ya Göre Dini Hayat ve Dervişler
Fransızcaya Çevirenin Önsözü, Pierre Briot
Müellifin Önsözü, Paul Ricaut
Resimler

BİRİNCİ KİTAP
TÜRKLERİN SİYASÎ PRENSİPLERİ
I. BAHİS : Türk Hükümeti Dünyadaki Diğer Bütün Hükümetlerden Farklı Olduğundan Varlığını Korumak ve Ayakta Durabilmek İçin Kendine Mahsus Kaideleri Olması Lazım Geldiği Hakkında

II. BAHİS : Padişahın Hudutsuz Kudret ve Salâhiyetinin Türk imparatorluğu'nun Başlıca Dayanağı Olduğu Hakkında

III. BAHİS : Türklerin, Padişahlanna İtaati, Bir Devlet Prensibi Olmaktan Ziyade Dinî Bir Vecibe Olarak Talim Etmeleri Hakkında

IV BAHİS : I. Ahmed'in Karısı, IV. Murad'la I.İbrahim'in Annesi İhtiyar Valide Sultan'ın Bugün Hüküm Sürmekte Olan Torunu Sultan Mehmed'in Aleyhindeki Maksatları ve Suç Ortaklarıyla Kendisinin Ölümünün Hakiki Hikâyesi

V. BAHİS : Aralarından imparatorluğun Büyük Makamlarına Geçecek Kimselerin Seçildiği Saray Çocuklarının Talim ve Terbiyesi ve Padişahın Kıskanmadan Yükseltip Tehlikesizce Mahvedebileceği Kimseleri Hizmetine Almasının Türk Siyasetinin Esaslarından Biri Olduğu Hakkında

VI. BAHİS : Sarayda Tahsili arzı

VII. BAHİS : Saray Hademelerinin Birbirleri İçin Duydukları Aşk ve Dostluk Hakkında

VIII. BAHİS: Dilsizler ve Cüceler

IX. BAHİS : Hadımlar (Tavaşiler), Zenci Hadımlar, Kadınlar Dairesi (Harem) Hakkında
Zenci Hadımlar
Kadınlar Dairesi (Harem)

X. BAHİS : Acemioğlanlar

XI. BAHİS : Veziriazam, Vazifesi, Diğer Altı Kubbe Veziri ve Adaletin İcra Mahalli Olan Divan Hakkında

XII. BAHİS : İmparatorluktaki Vazifeler, Rütbeler ve Çeşitli Eyaletler

XIII. BAHİS : Tatarlar, Tatar Hanı ve Türklere Ne Şekilde Tâbi Bulundukları Hakkında

XIV. BAHİS : Osmanlı Padişahına Tâbi Prensler: Eflak, Boğdan, Erdel (Transilvanya), Raguza ve Başkaları

XV. BAHİS : Türklerin Asya'daki Bazı Eyaletlerde ve İmparatorluk Merkezinden Uzak Başka Yerlerde Yaptıkları Hasarın İmparatorluğun Devamı Sebeplerinden Biri Olduğu Hakkında

XVI. BAHİS : Eyaletlerde İdarecileri Uzun Zaman İş Başında Bırakmanın ve Eski Beyzade Sınıfını Muhafazanın Türk Siyasî Kaidelerine Aykırı Bir Şey Olduğu Hakkında

XVII. BAHİS: Türkiye'de Memurların Birisini Mahvedip Öbürünü Çıkarmak Suretiyle Sık Sık Yapan Mevki Değişikliklerinin İmparatorluk İçin Faydalı ve Kazançlı Bir Şey Olarak Daima Tatbik Olunduğu Hakkında

XVIII. BAHİS: Türklerin Nüfuslarını Arttırmak İçin Türlü Vasıtalar Kullanmaları Bir Temel Siyasetleri Olup Bunsuz
İmparatorluklarının Büyüklüğünün Devam Edemeyeceği Hakkında

XIX. BAHİS : Türklerin Yabancı Elçileri Nasıl Kabul Ettikleri ve Onlara Ne Kadar Riayet Gösterdikleri Hakkında

XX. BAHİS : Yabancı Elçi ve Murahhaslar Türklerle Nasıl Müzakerede Bulunmalıdırlar

XXI. BAHİS : Türkler Arasında Yabancı Hükümdarlardan Her Birinin Nasıl Bir Hususî Şöhreti Olduğu Hakkında

XXII. BAHİS: Türklerin Yabancı Hükümdarlarla Yapılan Muahede ve İttifaklara Ne Derece Riayet Ettikleri Hakkında

İKİNCİ KİTAP
TÜRKLERİN DÎNİ HAKKINDA
I. BAHİS : Genel Olarak Türklerin Dini Hakkında

II. BAHİS : Başlangıçta Müslümanların Bütün Öteki Dinlere Müsamaha Göstereceklerine Dair Yaptıkları Vaadler ve Bunu Zamanla Nasıl Tuttukları Hakkında

III. BAHİS : Müslümanlar Dinlerini Hangi Vasıta ve Yollarla Yaydılar?

IV. BAHİS : Müftülerin Vazife ve Salahiyetleri ve Din İşlerinde Ne Şekilde Hareket Ettikleri Hakkında

V. BAHİS : Müftünün İradı ve Nereden Geldiği Hakkında

VI. BAHİS : Emirler

VII. BAHİS : Selâtin Camilerine Ait Vakıflar ve Gelirleri ve İmamlar ile Müezzinlerin Geçimine Yarayan Öşrün Ne Şekilde Verildiği Hakkında

VIII. BAHİS : Ulemaya Göre Kaza ve Kaderin Mahiyeti

IX. BAHİS : Genel Olarak Türkler Arasındaki Muhtelif Mezhepler ve Onların Din Konusunda Muhtelif Görüşleri

X. BAHİS : Muhammed ve Ali'ye Başka Bir deyimle Türklere ve İranlılara Ait Belli Başlı İki Mezhep ve İranlıların İstanbul Müftüsü Tarafından Ortaya Konup Cerh Olunan Hataları

XI. BAHİS : Türklerin Eski Mezhepleri ve Rafızilikleri Hakkında

XII. BAHİS : Türklerin Yeni Mezhepleri ve Rafızîlikleri Hakkında

XIII. BAHİS: Dervişler

XIV. BAHİS : Türklerin Emir Buhârî Denen Tarikati Hakkında

XV. BAHİS : Nimetullahîler

XVI. BAHİS: Kadiriler

XVII. BAHİS: Kalenderiye Tarikati Hakkında

XVIII. BAHİS: Edhemîler

XIX. BAHİS: Bektaşîlik Tarikati Hakkında

XX. BAHİS : Hereviyye ya da Hızreviyye Tarikati Hakkında

XXI. BAHİS : Evlenmeler, Boşanmalar ve Türkler Arasında Çokeşliliğe Ne Kadar Tahammül Edildiği Hakkında

XXII. BAHİS: Türklerin Dininin Diğer Cepheleri Hakkında
Sünnet hakkında

XXIII. BAHİS: Hakiki Bir Müslüman Olmak İçin Gereken Beş Şart

1. Abdestleri hakkında
2. Namazları hakkında
3. Ramazanları hakkında
4. Zekâtları hatâmda
5. Mekke'ye hacları hakkında

XXIV. BAHİS: Bayram ve Yüksek Memurların Padişahla Bayramlaşma Merasimleri Hakkında

XXV. BAHİS: Domuz Eti Yemenin ve Şarap İçmenin Haram Olduğu Hakkında

XXVI. BAHİS: Ahlâkî Faziletleri, Hayırlı İşleri ve Burada Dikkat Çekmeye Layık Bazı Halleri Hakkında

ÜÇÜNCÜ KİTAP
TÜRKLERİN ASKERİ KUVVETLERİ
I. BAHİS : Türklerin Genel Olarak Askeri Disiplinlerinin Şu Andaki Durumu Hakkında

II. BAHİS : Türklerin Askerî Kuvvetleri Zaimler ve Tımarlılar

III. BAHİS : Zaimler ve Tımarlılardan Toplanan Kuvvetlerin Hesabı
Anadolu Beylerbeyliği 'nin hesabı
Karaman Beylerbeyliği'nin hesabı
Diyarbakır Beylerbeyliği
Şam Beylerbeyliği
Sivas Beylerbeyliği
Erzurum Beylerbeyliği
Van Beylerbeyliği
Maraş Beylerbeyliği
Kıbrıs Beylerbeyliği
Trablusşam Beylerbeyliği
Rakka Beylerbeyliği
Trabzon Beylerbeyi
Halep Beylerbeyliği
Çıldır Beylerbeyliği
Kapianpaşa 'run Eyaleti
Rumeli Beylerbeyliği

IV. BAHİS : Zeametler ve Tımarlılar Arasında Câri Olan Bazı Adetler Hakkında

V. BAHİS : Kahire ve Mısır'ın Askeri Kuvvetlerinin Durumu Hakkında
Öncekilere İlâve Edilmesi Gereken Türklerin Yardımcı Kuvvetleri

VI. BAHİS : Sipahiler Hakkında

VII. BAHİS : Yeniçeriler Hakkında

VIII. BAHİS : İlk Müesseselerine Uygun Bir Yeniçeri Ordusu Beslemenin Türklerin Bugünkü Siyasetinin Parçası Olup Olmadığı Hakkında

IX. BAHİS : Çavuşlar Hakkında

X. BAHİS : Türklerin Askerî Kuvvetlerinin Diğer Uzuvları
Topçular hakkında
Cebeciler hakkında
Deliler hakkında
Sekbanlar ve Sarıcalar hakkında
Muhlacılar ve Beşliler hakkında

XI. BAHİS ; Türklerin Ordugâhı ve Hıristiyanlarla Yaptıkları Son Savaştaki Muvaffakiyetlerine Dair Bazı Mülahazalar

XII. BAHİS : Türklerin Deniz Kuvvetleri Hakkında

Çev.Halil İnalcık

Türkçe

2012

338 Sayfa