Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Timur ve Devleti

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751627001

100,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet


ISBN: 9789751627001
Yazar: İsmail Aka
Cilt tipi: Karton Kapak

I-TİMUR DEVRÎ 1-33
a- Timur'dan Önceki Durum... 1-3; b - Ti¬mur'un Ortaya Çıkışı ve îlk Faaliyetleri... 3-7; c-Harezm Üzerine Seferler... 7-8; d - Mo¬ğollar ve Deşt-i Kıpçak Üzerine Seferler... 8-10; e - Timur'un Horasan Üzerine Sefer¬leri. .. 10-12; f- Üç Yıllık Sefer (1386-1388).. 12-15; g-Toktamış Üzerine Birinci Sefer... 15-17; h-Beş Yıllık Sefer (1392-1397)... 17-20; ı-Toktamış Üzerine İkinci Sefer... 20-22; i - Hindistan Seferi (1398-1399)... 22; j-Yedi Yıllık Sefer (1399-1404)... 22-31; k-Timur'un Son Seferi ve Ölümü... 31-33.
II-TİMUR'UN ÖLÜMÜNDEN SONRA MEYDA¬NA GELEN OLAYLAR ve ŞAHRUH DEVRİ.. 34-75
a - Timur'un Ölümünden Sonra Mâverâün-nehr ve Horasan... 34-40; b - Timur'un Ölümünden Sonra Azerbaycan ve Acem Irak'ı.. 40-47; c-Timur'un Ölümünden Sonra Gü¬ney İran (Fars ve Kirman)'da Hâkimiyet Mü¬cadeleleri ... 47-50; ç - Halil Sultan'm Semer-kand'ı Ele Geçirmesinden Sonra Mâverâün-nehr ve Horasan... 50-51; d - Pir Muham-med'in Mâverâünnehr'e Gelmesi... 51-52; e-Pir Muhammed ile Halil Sultan Arasında Savaş ve Şahruh'un İkinci Defa Mâverâünnehr Üze¬rine Hareketi... 53-57; f-Uluğ Beğ'in Fer-gana ve Kaşgar'da Hâkimiyeti Ele Geçirmesi.. 57-58; g - Moğollar ve Özbekler ile Münasebe-betler... 58-59; h - Şahruh'un I. Âzerbay-
can Seferi... 59-63; ı - Uluğ Beğ'in Moğol¬lar Üzerine Seferi... 64-65; i - Uluğ Beğ'in Özbekler ile Savaşı, Yenilmesi ve Şahruh'un Semerkand'a Gelmesi... 65-67; j - Şahruh'un II. Azerbaycan Seferi... 67-69 k-Özbek-ler'in Horasan'a Hücumu... 69-70; 1-Şah¬ruh'un III. Azerbaycan Seferi... 70-72; m-Mirza Baysurgur Oğlu Sultan Muhammed'in Acem Irak'ına Tayini, Ayaklanması, Şahruh'un Onun Üzerine Yürümesi ve Ölümü... 73-75.
III - ULUĞ BEĞ DEVRİ 76-80
a - Şahruh'un Cesedinin Önce Herat'a, Ora¬dan da Semerkand'a Nakli ve Bu Arada Ti-murla Mirzaları Arasındaki Mücadele¬ler... 76-80.
IV-ABDÜLLÂTIF DEVRİ 81-82
V-ABDULLAH DEVRİ 83-84
VI - EBÜ SAÎD DEVRİ 85-92
VII-HÜSEYİN BAYKARA DEVRİ 93-105
VIII-TIMURLULAR DEVLETÎNlN İDARÎ, İKTݬSADÎ VE KÜLTÜREL DURUMUNA UMUMÎ
BİR BAKIŞ , 106-142
ı-DEVLET TEŞKİLÂTI 106-116
a-Hâkimiyet Anlayışı... 106-107; b-Hü¬kümdar Ailesi... 107-109; e - Ordu Teşki¬lâtı... 110-112; ç-Maliye... 112-115; d-Hâkim-Daruga ve diğer memuriyetler... 115-116.
2-İMAR FAALİYETLERİ 116-123
3 - ZlRAÎ ve TİCARÎ FAALİYETLER 123-133
4-DlNÎ HAREKETLER 133-136
5 - ÇAĞATAY EDEBİYATI 136-139
6 - RESİM ve SÜSLEME 139-140
7 - MUSİKÎ 140-142
SONUÇ 143-146
KRONOLOJİ I47-H9
TÎMURLU HÜKÜMDARLARI 151
BİBLİYOGRAFYA 153-155
DİZÎN 157-172
Baskı:
3. Baskı

Türkçe

2017

238 sayfa

20,50 x 13,50 cm