Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

XVI. Asırda Anadolu da Alevilik

Marka:

ISBN: 9789751626462

20,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

ISBN: 9789751626462
Yazar: Saim Savaş
Cilt tipi: Karton Kapak

İçindekiler:

 • BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ XI
 • İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ XV
 • KISALTMALARXVII
 • GİRİŞ
 • GENEL HATLARIYLA OSMANLI-SAFEVÎ İLİŞKİLERİ
 • BİRİNCİ BÖLÜM ANADOLU'DA KIZILBAŞLIK
 • I- Anadolu'da İtikadı Buhran: Mehdîlik İddiası 8
 • II- Anadolu'da Kızılbaş Çoğunluğu Olan Yerler 11
 • III- Safevî Sempatizanı Aşiretler 13
 • IV- Gizli Kızılbaşlar 15
 • V- Kızılbaş Oğlu Kızılbaşlar 16
 • VI- Kızılbaş Taraftarhğı İle İtham Edilenler 17
 • VII- Kızılbaş Osmanlı Askerleri 18
 • VIII- Kızılbaş Halifeleri 21
 • IX- Kızılbaşbk (Rafz) Âdet ve Alâmetleri 23
 • X- Kızılb aşların Genel Psikolojisi 26
 • XI- Kızılbaşlara Yönelik İthamlar ve İsnat Edilen Suçlar 28
 • 1- Ahlâksızlık, Zina 28
 • 2- Hırsızlık ve Hırsız Yataklığı 30
 • 3- Namazı Terk, Namaz ve Oruç Bilmemek 32
 • 4- Gece-Gündüz Saz ve Sözle Meşgul Olmak 32
 • 5- Ebubekir-Ömer-Osman Düşmanlığı 33
 • 6- Sünnet-İ Resulü Hafife Almak 34
 • 7- Peygambere, Hulefâ-i Râşidîne ve Sahabeye Küfür ve
 • Buğz Etmek 34
 • 8- Hulefâ-İ Râşidîne ve Müslümanlara îhanet ve Düşmanlık 36
 • 9- Müslümanlara "Yezit" Demek 36
 • 10- Şarap İçmek 37
 • 11- Safevîlere Yardım ve Sadaka Toplamak 39
 • 12- Safevîler Lehine Casusluk 42
 • 13- Sahte Para Basmak 43
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • ANADOLU'DA KIZILBAŞ TAKİBİ
 • I- Kızılbaş Takibinde Başbuğ Tayini 48
 • II- Kızılbaş Takibinin Teşviki 48
 • III- Defter Harici Kızılbaşların Takibi 49
 • IV- Takipten Kaçanların Vakıf, Mülk, Serbest Tımar¬lar ve Hass-ı Hümâyûna İlticası 49
 • V- Düzmece Şah İsmail ve Pîr Sultan Olayı 50
 • VI- Kızılbaşlan Teftiş Yöntemleri 60
 • 1- Hak Üzere, Dikkat ve İhtimam ile, Hukuka Uygun Ola¬rak 60
 • 2- Gizlice ve Açıkça 62
 • 3- Gizlice 62
 • 4- A'yân-I Vilâyet ile Yetkili, Tarafsız, Sünnî ve Güvenilir Kimselere Sorma 64
 • 5- Yüzleştirme 64
 • 6- Bizzat Kendilerinin ya da Sicil Suretlerinin İstanbul'a Gönderilmesi 65
 • VII- Kızılbaşlan Ele Geçirme Yöntemleri
 • 1- Her Ne/Hangi Yolla Olursa 66
 • 2- Hüsnü Tedbirle/Tedârikle 67
 • 3- Hüsnü Tedârikle Gizlice 68
 • 4- Teftiş Bahanesiyle 69
 • 5- Suçüstü 69
 • 6- Birer Bahane/Töhmet/Yol ile 69
 • VIII- Kızılbaşların Cezalandırılma Yöntemleri
 • 1- Başka Töhmet ile Hakkından Gelme 70
 • 2- Sicil Ettirdikten Sonra Siyaset 70
 • 3- Tedricen Haklarından Gelme: Külli Telef-i Nefs Olma Korkusu 71
 • 4- Asla Mecal Vermeden Başka Bahane ile Hakkından Gelme 71
 • 5- Kızılırmağa Atıp Boğmai 72
 • 6- Suç Mahallinde Hakkından Gelme 72
 • 7- İbret Olması İçin Hakkından Gelme 72
 • 8- Başka Töhmet ile Hapsetme 73
 • 9- Hukuk Neyi Gerektiriyorsa Yerine Getirme 73
 • 10- Zaman Aşımına Uğramayan Hakların Alınmasından Sonra Cezalandırma 73
 • IX- Kızılbaşlara Verilen Cezalar
 • 1- Sürgün 73
 • 2- Hapis 77
 • 3- Kürek Mahkûmiyeti 78
 • 4- Siyaset, Hakkından gelme 80
 • 5- Recm 86
 • X- Kızılbaş Takibinin İstismarı
 • 1- Mahallî Görevlilerin (Kadı, Naip, Subaşı, Muhzır, Bö-lükbaşı vs) Zulmü 87
 • 2- İftira 88
 • 3- Müfterilerin Cezalandırılması 90
 • 4- Kızılbaşların İhbarı Ve Muhbirler 91
 • 5- Kızılbaş Takibinde Taassup Korkusu 93
 • 6- Taassup Örnekleri 93
 • XI- Kızılbaş Takibinde Rüşvet 95
 • XII- Kızılbaş Takibinin Savsaklanması: Ehl-i Fesadın
 • Himaye Edilmesi 93
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ANADOLU'DA SAFEVÎ PROPAGANDASININ TESİRLERİ
 • I- Mezhebi Tesirler 100
 • II- Sosyal Tesirler 101
 • III- Kültürel Propaganda: Rafızî Kitapları 102
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KIZILBAŞLARA KARŞI OSMANLI POLİTİKALARI
 • I- Osmanlıların Kızılbaş Halife ve Müritlerine Bakışı 105
 • II-Osmanlı Istimâlet Politikası 106
 • III- Osmanlıların Sünnîlik Politikası 109
 • 1- Dinî ve Sosyal Müesseselerin Desteklenmesi 110
 • 2- Halvetîliğin Desteklenmesi 111
 • 3- Bektaşîliğin Desteklenmesi 113
 • 4- Emirle Mescit Yaptırılması 116
 • IV- Anadolu'da Osmanlı Casusları 117
 • V- Tekkelerin Kontrolü 118
 • VI- Siyasî Politikalar 120
 • 1- İran'a Göçü Engelleme Çabalan 120
 • 2- Safevî Topraklarında Karşı Casusluk 122
 • 3- Safevî Elçilerinin Kontrolü 122
 • 4- İranlı Hacıların Kontrolü 123
 • VII- Ekonomik Politikalar 123
 • 1- Kıymetli Madenler ile Harp Âletleri ve Bunların imâlinde Kullanılan Madenlerin İran'a Geçişinin Engel-lenmesi 124
 • 2- Kızılbaş Katledenlere Dirlik Verilmesi 126
 • 3- Rûm Yiğitlerine Dirlik Verilmesi 126
 • 4- Kızılbaşlara Dirlik Verilmemesi 127
 • 5- Göçebe Türklerin At ve Silahtan Arındırılması 129
 • VIII- Askerî Politikalar
 • 1- Osmanlı Doğu Sınırında Safevî Korkusu 130
 • 2- Arap-İran-Gürcü Sınırlarının Kontrolü 131
 • 3- Safevî Topraklarına Akınlar Düzenlemek 132
 • XIX-XVI Asırda Anadolu'da Alevî-Sünnî Farklılaşması 133
 • SONUÇ 147
 • BİBLİYOGRAFYA 149
 • EK I- Belgelerin Çeviri Yazıları, 167
 • DİZİN 217
 • EK II-Belgelerin Fotokopileri 227
 • EK III-Türkiye'de Bektaşî ve Alevîlerin Oturdukları Yerleri Gösterir
 • Harita 289

Türkçe,

2013

289 Sayfa 

16,50 x 23 cm