< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

100.Yılında Balkan Savaşları (1912-1913) İhtilaflı Duruşlar 1Cilt ve 2.Cilt The Centen Of The Balkan Wars (1912-1913) Contested Stances

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751629432

185,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet


ISBN: 9789751629432
Yazar: Mustafa Türkeş
Cilt tipi: Sert Kapak

Özet :
TABLE OF CONTENTS - İÇİNDEKİLER
1. CİLT
INTRODUCTION (GİRİŞ)
Mustafa Türkeş 1
PART 1: THE BALKAN WARS 1912-13: MAIN QUESTIONS, CONTEXT AND
ASSESSMENT (BALKAN SAVAŞLARI’NA İLİŞKİN ANA SORULAR, BAĞLAM VE
DEĞERLENDİRME)
1. THE BALKAN WARS OF 1912-1913: SOME ISSUES FOR CONSIDERATION (1912-1913
BALKAN SAVAŞLARI: BAZI MESELELER HAKKINDA DÜŞÜNCELER)
Feroze A. K. Yasamee . 7
2. TRANSITION TO CAPITALISM AND DISSOLUTION OF EMPIRES: THE HABSBURG AND
THE OTTOMAN EMPIRES COMPARED (KAPİTALİZME GEÇİŞ VE İMPARATORLUKLARIN
DAĞILMASI: HABSBURG VE OSMANLI İMPARATORLUKLARININ KARŞILAŞTIRMASI)
Joachim Becker. 23
3. MISINTERPRETATIONS AND MISCALCULATIONS OF CONTEMPORARY REPORTS ON
THE BALKAN WARS (BALKAN SAVAŞLARI ÜZERİNE GÜNCEL RAPORLARDAKİ YANLIŞ
YORUMLAR VE HESAPLAR)
Nicholas C. J. Pappas 43
PART 2: INTERNATIONAL ORDER WITHIN THE CONTEXT AND THE PROCESS
LEADING TO THE BALKAN WARS (BALKAN SAVAŞLARI’NA GİDEN BAĞLAM VE
SÜREÇTE ULUSLARARASI DÜZEN VE İTTİFAKLAR)
4. THE UNRELENTING LOGIC OF THE BALANCE OF POWER: GREAT POWER
DIPLOMACY AT THE TURN OF THE CENTURY (GÜÇ DENGESİNİN ACIMASIZ MANTIĞI:
20. YÜZYIL BAŞINDA BÜYÜK GÜÇ DİPLOMASİSİ)
A.Fuat Borovalı ve Salih Diner 61
5. YİRMİNCİ YÜZYIL BAŞLARINDA BÜYÜK GÜÇLERİN BALKAN POLİTİKALARI
(BALKAN POLICIES OF THE GREAT POWERS AT THE BEGINNING OF THE TWENTIETH
CENTURY)
Ayşe Eryaman 67
6. KISSINGER’IN DÜZEN VE DEVRİMCİ GÜÇ KAVRAMSALLAŞTIRMASI ÇERÇEVESİNDE
BERLİN DÜZENİ VE İNGİLİZ LİBERAL PARTİSİ’NİN BALKAN SAVAŞLARINA GİDEN
SÜREÇTEKİ POLİTİKASI (KISSINGER’S CONCEPTUALISATION OF ORDER AND
REVOLUTIONARY POWER: AN EXPLORATION OF BERLIN ORDER AND THE POLICIES OF
THE BRITISH LIBERAL PARTY BEFORE THE BALKAN WARS)
Çınar Özen ve Ahmet Tetik. 89
VI İÇİNDEKİLER
7. BALKAN SAVAŞLARI SONRASI BATI ANADOLU KIYILARININ GÜVENLİĞİ (1913-1914)
(THE SECURITY OF THE WESTERN ANATOLIAN COASTS AFTER THE BALKAN WARS (1913-
1914))
Elif Yeneroğlu Kutbay. 103
8. KILKIŞ MUHAREBESİ VE MAKEDONYA’DA BULGAR-YUNAN ÇEKİŞMESİ (BATTLE OF
KILKIS AND BULGARIAN-GREEK RIVALRY OVER MACEDONIA)
Levent Kayapınar119
9. PRAVDA GAZETESİ’NE GÖRE BALKAN SAVAŞLARI SIRASINDA AVUSTURYAMACARİSTAN
İÇİNDEKİ SLAVLARIN TUTUMLARI (THE ATTITUDES OF THE SLAVS IN
THE AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRE DURING THE BALKAN WARS AS REFLECTED IN THE
PRAVDA NEWSPAPER)
Levent Şarlak.. 133
10. DISCOURSES ON HELLENISM DURING THE BALKAN WARS: ASPECTS OF GREEK
NATIONALISM (BALKAN SAVAŞLARI SIRASINDA HELENİZM SÖYLEMLERİ: YUNAN
MİLLİYETÇİLİĞİNİN VEÇHELERİ)
Nanako Sawayanagi 149
11. THE BALKAN WARS (1912-1913) AND RESTRUCTURING OF THE REGIONAL ORDER
IN SOUTHEASTERN EUROPE (BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) VE GÜNEY DOĞU
AVRUPA’DA BÖLGESEL DÜZENİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI)
Olga Aganson. 163
12. İKİNCİ BALKAN SAVAŞI VE ROMANYA (THE SECOND BALKAN WAR AND ROMANIA)
Ömer Metin.. 177
13. BALKAN SAVAŞI ÖNCESİ BÜYÜK GÜÇLERİN VE BÖLGE DEVLETLERİNİN İTTİFAK
HESAPLARI (THE ALLIANCE QUESTS OF THE GREAT POWERS AND THE STATES OF THE
REGION PRIOR TO THE BALKAN WAR)
Sacit Kutlu 185
14. REMAKING THE WORLD: THE BALKAN WARS AND WORLD ORDERS, 1911-1914
(DÜNYAYI YENİDEN BİÇİMLENDİRMEK: BALKAN SAVAŞLARI VE DÜNYA DÜZENLERİ,
1911-1914)
William Mulligan.. 203
15. THE BALKAN WARS, OTTOMAN DIPLOMACY AND THE QUESTION OF THE AEGEAN
ISLANDS (BALKAN SAVAŞLARI, OSMANLI DİPLOMASİSİ VE EGE ADALARI MESELESİ)
Ahsen Gül Tokay .. 217
İÇİNDEKİLER VII
PART 3: ALLIANCE BUILDING ACTIVITIES IN THE BALKAN WARS AND THEIR
REFLECTIONS ON POST-WAR PERIOD (BALKAN SAVAŞLARI SÜRECİNDE
İTTİFAK OLUŞTURMA FAALİYETLERİ VE SAVAŞ SONRASINA YANSIMALARI)
16. THE IMPACT OF THE BALKAN WARS ON REGIONAL MONARCHIES: THE CASES OF
GREECE AND BULGARIA (BALKAN SAVAŞLARI’NIN BÖLGESEL MONARŞİLERE ETKİSİ:
YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN ÖRNEKLERİ)
Konstantina E. Botsiou.. 233
17. I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ BALKANLARDA ORTAK HAREKET ETME DURUMU ÜZERİNE
BİR ÇALIŞMA (A STUDY ON THE CASE OF JOINT ACTION IN THE BALKANS BEFORE WW
I)
Meltem Begüm Saatçi Ata. 251
PART 4: THE BALKAN WARS AND MIGRATION (BALKAN SAVAŞLARI VE GÖÇ)
18. BALKAN GÖÇLERİNİN DEĞİŞEN HİKAYESİ: BALKAN SAVAŞLARI’NDAN BUGÜNE
TARİHSEL BİR DERLEME (CHANGING STORY OF BALKAN MIGRATIONS: A HISTORICAL
COMPILATION FROM THE BALKAN WARS TO THE PRESENT)
Ahmet İçduygu ve Deniz Şenol Sert. 267
19. BALKANLAR’DAN TÜRKİYE’YE YÖNELİK GÖÇLERİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ
(MIGRATIONS FROM THE BALKANS TO TURKEY A GENERAL ASSESSMENT)
H. Yıldırım Ağanoğlu.. 285
20. BALKAN SAVAŞLARI SIRASINDA ANADOLU’YA GÖÇLER VE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR (MIGRATION TO THE ANATOLIA DURING THE BALKAN WARS AND
ENCOUNTERED PROBLEMS)
Mehmet Kaya.. 295
21. BALKAN SAVAŞLARI VE ORTAYA ÇIKAN TABİİYET SORUNLARI (THE BALKAN WARS
AND THE SUBSEQUENT SUBJECTHOOD PROBLEMS)
Nuran Koltuk311
22. BALKAN SAVAŞLARI SONRASI ANADOLU’YA YÖNELEN GÖÇÜN “HAYALİ
CEMAATLER” TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ (ANALYSIS OF THE
MIGRATION TO ANATOLIA AFTER THE BALKAN WARS FROM THE PERSPECTIVE OF THE
“IMAGINED COMMUNITIES” THEORY)
Oğuzhan Türkoğlu 325
23. DEMOGRAFİK KORKULARIN GÖLGESİNDE BALKAN SAVAŞLARI (THE BALKAN WARS
IN THE SHADOW OF DEMOGRAPHIC FEARS)
Serdar Sarısır.. 343
24. BALKAN SAVAŞLARI VE POMAKLAR (THE BALKAN WARS AND THE POMAKS)
Zeynep Zafer 351
VIII İÇİNDEKİLER
PART 5: THE BALKAN WARS IN MEMORIES, NARRATIVES AND REPRODUCTION OF
NARRATIVES (HATIRATTA BALKAN SAVAŞLARI, ANLATILAR VE ANLATILARIN
YENİDEN ÜRETİMİ)
25. BİR OSMANLI SOSYALİSTİ’NİN GÖZÜNDEN BALKAN SAVAŞI:
DR. REFİK NEVZAD’IN “AHALİYİ DAVET!” VE “NE BEKLİYORSUNUZ!” BAŞLIKLI
RİSALELERİ (THE BALKAN WAR FROM THE PERSPECTIVE OF AN OTTOMAN SOCIALIST:
PAMPHLETS BY DR. REFIK NEVZAD, “INVITATION TO THE PUBLIC!” AND “WHY WAIT!”)
Cengiz Yolcu 371
26. WARS WITHOUT AFTERMATH: THE BALKAN WARS IN SERBIAN COLLECTIVE
MEMORY, HISTORIOGRAPHY AND POLITICS (SONRASI OLMAYAN SAVAŞLAR: SIRP
ORTAK HAFIZASI, TARİHYAZIMI VE SİYASETİNDE BALKAN SAVAŞLARI)
Dmitar Tasic 385
27. FOR SERBIA OR FOR THE OTTOMAN EMPIRE? REACTIONS OF THE BOSNIAK AND
SERB REPRESENTATIVES IN THE BOSNIAN ASSEMBLY TO THE BALKAN WARS (YA
SIRBİSTAN YA DA OSMANLI İMPARATORLUĞU İÇİN? BALKAN SAVAŞLARI’NA BOŞNAK
MECLİSİ’NDEKİ BOŞNAK VE SIRP TEMSİLCİLERİNİN TEPKİLERİ)
Edin Radušić 395
28. NICOLAE IORGA’S VIEWS ON THE BALKAN WARS (NİCOLAE IORGA’NIN BALKAN
SAVAŞLARI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ)
Georgiana Taranu. 407
29. TURKEY’S REACTION TO BULGARIAN MEMORY OF THE BALKAN WARS IN THE
INTER-WAR PERIOD (İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASI DÖNEMDE BULGARİSTAN›IN BALKAN
SAVAŞLARI HAFIZASINA TÜRKİYE’NİN TEPKİSİ)
Gözde Emen. 415
30. VIEW FROM THE OUTSIDE: MEMORY OF FOREIGNERS, PARTICIPANTS OF THE
BALKAN WARS (DIŞARDAN BAKIŞ: YABANCILARIN HAFIZASI, BALKAN SAVAŞLARI’NIN
KATILIMCILARI)
Igor Despot.. 427
31. COMPARING DIFFERENT ACCOUNTS OF BALKAN WARS (BALKAN SAVAŞLARI’NIN
FARKLI DEĞERLENDİRMELERİNİ KARŞILAŞTIRMA)
Işık Gürleyen 433
32. BİR OSMANLI’NIN (DİRAN KELEKYAN) GÖZÜNDEN HARP MANZARALARI (WAR
PANORAMAS FROM AN OTTOMAN’S (DİRAN KELEKYAN) POINT OF VIEW)
Murat Hanilçe. 443
33. COMPARATIVE NARRATIVES OF “CATASTROPHE”: OTTOMAN PERCEPTION
OF BALKAN WARS AND GREEK PERCEPTION OF ASIA MINOR CAMPAIGN
(KARŞILAŞTIRMALI “FELAKET” ANLATILARI: OSMANLI BALKAN SAVAŞLARI ALGISI VE
YUNAN KÜÇÜK ASYA SEFERİ ALGISI)
Mustafa Serdar Palabıyık. 477
İÇİNDEKİLER IX
34. BETWEEN THE OTTOMAN EMPIRE AND GREECE: SOCIAL AND POLITICAL
REALITIES OF THE CRETAN MUSLIMS AFTER THE BALKAN WARS (OSMANLI
İMPARATORLUĞU İLE YUNANİSTAN ARASINDA: BALKAN SAVAŞLARI SONRASI GİRİTLİ
MÜSLÜMANLARIN TOPLUMSAL VE SİYASAL GERÇEKLERİ)
Pınar Şenışık 493
35. THE KOSOVO DISCOURSES IN SERBIAN HISTORIOGRAPHY AROUND THE BALKAN
WARS (BALKAN SAVAŞLARI ÇERÇEVESİNDEKİ SIRP TARİHÇİLİĞİNDE KOSOVA
SÖYLEMLERİ)
Ryoji Momose. 501
36. MEHMET ŞÜKRÜ PAŞA’NIN EDİRNE HALKI İÇİN YERİ VE DEĞERİ (THE PLACE AND
THE VALUE OF MEHMET ŞÜKRÜ PASHA FOR EDİRNE INHABITANTS)
Serdar Sakin..511
PART 6: PERCEPTIONS OF THE BALKAN WARS IN THE BALKAN COUNTRIES AND
THEIR PENETRATION INTO THE FUTURE (BÖLGE ÜLKELERİNDE BALKAN
SAVAŞLARI ALGILARI VE GELECEĞE TAŞINMASI)
37. BULGARİSTAN’DA BALKAN SAVAŞLARI’NIN ANISINI YAŞATMA YÖNTEMLERİ (WAYS
OF CHERISHING THE MEMORY OF THE BALKAN WARS IN BULGARIA)
Ayşe Kayapınar.. 531
38. BULGAR YAZININDA BALKAN SAVAŞLARI’NA İLİŞKİN YARATILAN MODELLER,
MOTİFLER VE GÖRÜŞLER (MODELS, MOTIVES AND APPROACHES CREATED ON THE
BALKAN WARS IN THE BULGARIAN LITERATURE)
Emine İnanır 547
39. TÜRK AYDINININ ANADOLU’YA YÖNELİŞİNDE BALKAN SAVAŞLARI’NIN ROLÜ (THE
ROLE OF THE BALKAN WARS ON TURKISH INTELLIGENTSIA’S DRIFT TO ANATOLIA)
Funda Selçuk Şirin 557
40. THE EXPERIENCED WAR AND ITS LEGACY: CASE STUDY OF BULGARIAN
SOLDIERS’ WRITINGS OF BALKAN WARS(SAVAŞIN MİRASI: BULGAR ASKERLERİNİN
MEKTUPLARINDAN BALKAN SAVAŞLARI)
Snezhana Dimitrova. 577
PART 7: DIFFERENT READINGS OF THE OTTOMAN EMPIRE’S DEFEAT (OSMANLI
İMPARATORLUĞU’NUN YENİLGİSİNİN FARKLI OKUMALARI)
41. BALKAN SAVAŞLARI’NDA OSMANLI DEVLETİ’NİN YENİLGİSİNİN SEBEPLERİ:
NEDEN MÜNHEZİM OLDUK? (THE CAUSES OF DEFEAT OF THE OTTOMAN STATE IN THE
BALKAN WARS: WHY WERE WE DEFEATED?)
Ercan Uyanık ve İrfan Davut Çam.. 591
X İÇİNDEKİLER
42. BALKAN HARBİ’NE ÇANAKKALE SAVAŞI HATIRALARINDAN BAKMAK (READING THE
BALKAN WARS THROUGH THE MEMORIES OF THE BATTLE OF GALLIPOLI)
Lokman Erdemir 599
43. ALMAN KAYNAKLARINA GÖRE BALKAN HEZİMETİNİN NEDENLERİ (REASONS OF
THE BALKAN DEFEAT ACCORDING TO GERMAN SOURCES)
Necmettin Alkan. 609
44. BALKAN SAVAŞLARI İLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR (THE WRONG
INFORMATION ABOUT THE BALKAN WARS CONSIDERED AS CORRECT)
Salim Aydın.. 621
45. OSMANLI ORDUSUNUN BALKAN SAVAŞI’NDAKİ YENİLGİSİNDE OSMANLI
SUBAYLARININ ROLÜ (THE ROLE OF OTTOMAN MILITARY OFFICERS IN THE DEFEAT OF
OTTOMAN ARMY IN THE BALKAN WAR)
Yücel Karadaş. 641
TABLE OF CONTENTS - İÇİNDEKİLER
2. CİLT
PART 8: REFLECTIONS OF THE BALKAN WARS IN THE PRESS AND PUBLICATIONS:
PROPAGANDA AND INTERNATIONAL REPORTS (BALKAN SAVAŞLARI’NIN
BASIN VE YAYINLARA YANSIMASI: PROPAGANDA VE ULUSLARARASI
RAPORLAR)
46. BALKAN SAVAŞLARI VE TÜRK YURDU DERGİSİ (THE BALKAN WARS AND THE JOURNAL
OF TÜRK YURDU)
Ahmet Emre Ateş 653
47. OSMANLI BASININDA BALKAN SAVAŞLARI’NIN “GÜNCEL” DEĞERLENDİRMELERİ
(“CONTEMPORARY” REVIEW OF THE BALKAN WARS IN THE OTTOMAN PRESS)
Aytül Tamer Torun. 659
48. DIPLOMACY VERSUS PUBLIC OPINION: ROMANIA, BULGARIA AND THE BALKAN
WARS (DİPLOMASİ İLE KAMUOYU KARŞI KARŞIYA: ROMANYA, BULGARİSTAN VE
BALKAN SAVAŞLARI)
Daniel Cain.. 689
49. İTTİHATÇI BAKIŞ AÇISIYLA BALKAN SAVAŞLARI’NDAN BİR KESİT: TANİN’İN
PERSPEKTİFİNDEN OSMANLI’NIN BALKANLARDAN TASFİYESİNE DİRENİŞ
ÇABALARININ SEMBOLÜ İŞKODRA SAVUNMASI VE AVRUPA DENGELERİ (A PROFILE
FROM THE BALKAN WARS FROM THE VIEW POINT OF THE UNIONISTS: SHKODËR
DEFENCE, THE SYMBOL OF RESISTANCE ATTEMPTS AGAINST THE EXPULSION OF
THE OTTOMANS FROM THE BALKANS AND THE EUROPEAN EQUILIBRIA FROM THE
PERSPECTIVE OF TANIN)
Eminalp Malkoç. 701
50. İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR BAĞLAMINDA BALKAN SAVAŞLARI İLE İLGİLİ
ULUSLARARASI BİR KOMİSYON RAPORU (AN INTERNATIONAL COMMISSION REPORT
WITHIN THE FRAMEWORK OF ‘CRIMES COMMITTED AGAINST THE HUMANITY’ ABOUT
THE BALKAN WARS)
Gürhan Korkmaz.. 721
51. CARNEGİE VAKFI TARAFINDAN OLUŞTURULAN ULUSLARARASI KOMİSYONUN
RAPORUNA GÖRE BALKAN SAVAŞI SÜRECİNDE SİVİL HALKIN DURUMU HAKKINDA
BİR DEĞERLENDİRME (AN ASSESSMENT OF CIVIL POPULATION’S CONDITION DURING
THE BALKAN WARS ACCORDING TO THE REPORT OF THE INTERNATIONAL COMMISSION
ASSEMBLED BY THE CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE)
İsmail Arslan ve Eftal Irkıçatal.. 733
52. PROPAGANDA AND POLITICAL MYTHS: THE PRESS ON THE GREEK-BULGARIAN
RELATIONS DURING THE BALKAN WARS (PROPAGANDA VE SİYASAL MİTLER: BALKAN
SAVAŞLARI SIRASINDA YUNAN-BULGAR İLİŞKİLERİNE YÖNELİK BASIN)
Maria Kotzabassi.. 745
XII İÇİNDEKİLER
53. FIGHTING BALKAN WARS ALONG THE GRANDS BOULEVARDS: ANTAGONISTIC
MEDIA NARRATIVES IN FRENCH PUBLIC SPACE (GRANDS BOULEVARDS BOYUNCA
BALKAN SAVAŞLARI: FRANSIZ KAMUSAL ALANINDA KARŞIT MEDYA ANLATILARI)
Nicolas Pitsos. 759
54. 1912-1913 BALKAN SAVAŞLARI TANIĞI BIR KIBRIS TÜRK GAZETESI: SEYF (A STUDY
ON SEYF, A TURKISH CYPRIOT NEWSPAPER, AS A WITNESS OF THE BALKAN WARS 1912-
1913)
Oğuz Karakartal 771
55. TALES OF THE BALKAN WARS (1912-1913) IN THE ROMANIAN PRESS - UNIVERSUL
NEWSPAPER (RUMEN BASININDA BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) HİKAYELERİ -
UNIVERSUL GAZETESİ)
Raluca-Simona Deac.. 783
56. THESSALONIKI FROM OTTOMAN TO GREEK: IMAGES OF WAR IN A CITY IN
TRANSITION (OSMANLI’DAN YUNANLI’YA SELANİK: GEÇİŞ SÜRECİNDEKİ BİR KENTTE
SAVAŞ İMGELERİ)
Stratos Dordanas.. 801
PART 9: HEALTH SERVICES DURING THE BALKAN WARS (BALKAN SAVAŞLARI’NDA
SAĞLIK HİZMETLERİ)
57. BALKAN SAVAŞLARI’NA İLİŞKİN ÖRNEKLERLE ASKERİ VE PSİKOLOJİK
İNCELEMELER (MILITARY AND PSYCHOLOGICAL ANALYSES WITH EXAMPLES
CONCERNING BALKAN WARS)
F. Rezzan Ünalp. 815
58. BALKAN SAVAŞLARI - BAŞKA BİR CEPHE OLARAK SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER
(THE BALKAN WARS - HEALTH AND SOCIAL SERVICES AS A DIFFERENT FRONT LINE)
Mehmet Erkan Balkan.. 839
59. BALKAN SAVAŞLARI ESNASINDA İSTANBUL’A GELEN YABANCI KIZILHAÇ VE
KIZILAY HEYETLERİ (FOREIGN RED CROSS AND RED CRESCENT UNITS IN İSTANBUL
DURING THE BALKAN WARS)
Oya Dağlar Macar.. 855
PART 10: NAVY, RAILWAY USE AND AVIATION ACTIVITIES DURING THE BALKAN WARS
(BALKAN SAVAŞLARI SIRASINDA DONANMA, DEMİRYOLU KULLANIMI VE
HAVACILIK)
60. BALKAN WARS AS THE FINAL INSTANCE OF RECEDING FRONTIER (SINIRIN SON GERİ
ÇEKİLİŞİ OLARAK BALKAN SAVAŞLARI)
Cenk Aygül 873
İÇİNDEKİLER XIII
61. UNDERSTANDING AMBITIOUS AND EXPANSIONIST APPROACHES IN THE
PROCESS LEADING TO THE BALKAN WARS THROUGH THE RAILWAYS EXAMPLE
(DEMİRYOLLARI ÖRNEĞİNDEN BALKAN SAVAŞLARI’NA GÖTÜREN SÜREÇTE BÖLGEDEKİ
İHTİRASLI VE YAYILMACI YAKLAŞIMLARI ANLAMAK)
Erhan Türbedar. 883
62. BALKAN SAVAŞLARI’NDA DEMİRYOLUNUN STRATEJİK ROLÜ (STRATEGIC ROLE OF
RAILWAYS IN THE BALKAN WARS)
Gülpınar Akbulut.. 899
63. BALKAN SAVAŞI SIRASINDA YAŞANAN GÖÇLERDE KULLANILAN ULAŞIM ARAÇLARI
(TRANSPORTATION VEHICLES USED DURING THE MIGRATION IN THE BALKAN WAR)
Nuray Özdemir 913
64. SOME REFLECTIONS ON THE EFFECTIVENESS OF THE OTTOMAN NAVY IN
THE BALKAN WARS OF 1912-1913 (1912-1913 BALKAN SAVAŞLARI’NDA OSMANLI
DONANMASI’NIN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER)
Piotr Nykiel.. 923
65. AVIATION ACTIVITIES OF THE OTTOMAN EMPIRE IN THE BALKAN WARS (BALKAN
SAVAŞLARI’NDA OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN HAVACILIK FAALİYETLERİ)
Serap Taşdemir.. 929
PART 11: THE IMPACT OF THE BALKAN WARS ON ALBANIAN NATIONALISM AND
INDEPENDENCE PROCESS (BALKAN SAVAŞLARI’NIN ARNAVUT MİLLİYETÇİLİĞİ
VE BAĞIMSIZLIK SÜRECİNE ETKİSİ)
66. BALKAN WARS AND THE ROLE OF BALKAN ALLIANCES REGARDING THE
DIVISION OF ALBANIAN LANDS (BALKAN SAVAŞLARI VE ARNAVUT TOPRAKLARININ
BÖLÜNMESİNE İLİŞKİN BALKAN İTTİFAKLARININ ROLÜ)
Armend Mehmeti 943
67. BALKAN SAVAŞI ÖNCESİ YÜKSELEN MİLLİYETÇİLİKLER KARŞISINDA ULAHARNAVUT
İŞBİRLİĞİ VE ETKİLERİ (VLACH-ALBANIAN COOPERATION AND ITS EFFECTS
AGAINST THE RISING NATIONALISMS BEFORE THE BALKAN WAR)
Bilgin Çelik.. 959
68. “İRTİCA”DAN “İHANET”E: ARNAVUTLUK MESELESİ VE BALKAN SAVAŞLARI (FROM
“REACTION” TO “BETRAYAL”: ALBANIAN QUESTION AND THE BALKAN WARS)
Çağdaş Sümer. 975
69. SABAH GAZETESİNDE I. BALKAN SAVAŞI’NA GİDEN SÜREÇTE ARNAVUTLUK SORUNU
(THE ISSUE OF ALBANIA IN SABAH NEWSPAPER DURING THE PROCESS LEADING TO THE
FIRST BALKAN WAR)
Halil Özcan.. 985
XIV İÇİNDEKİLER
70. THE INDEPENDENCE OF ALBANIA AND THE ALBANIAN-OTTOMAN RELATIONS 1912-
1913 (ARNAVUTLUK’UN BAĞIMSIZLIĞI VE 1912-1913 ARNAVUT-OSMANLI İLİŞKİLERİ)
Krisztián Csaplár-Degovics.. 1007
71. THE ROOTS OF BALKAN WARS, 1912-13: SERBIAN TERRITORIAL CLAIMS TOWARD
LANDS INHABITED BY ALBANIANS (1912-13 BALKAN SAVAŞLARI’NIN KÖKENLERİ:
ARNAVUTLAR’IN YAŞADIĞI YERLERE YÖNELİK SIRPLAR’IN TOPRAK TALEPLERİ)
Memli Krasniqi.. 1025
72. PARTING WAYS WITH THE DOUBLE-HEADED EAGLE: THE BALKAN WARS AND THE
MUTUAL DISCOURSES OF BETRAYAL (ÇİFT BAŞLI KARTAL İLE YOL AYRIMI: BALKAN
SAVAŞI VE KARŞILIKLI İHANET SÖYLEMLERİ)
Uğur Bahadır Bayraktar 1035
PART 12: THE IMPACT OF THE BALKAN WARS ON THE FORMATION OF NATIONAL
IDENTITIES (BALKAN SAVAŞLARI’NIN ULUSAL KİMLİKLERİN OLUŞUMUNA
ETKİSİ)
73. ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE BALKAN SAVAŞLARI ALGISI (THE PERCEPTION OF
BALKAN WARS IN THE EARLY REPUBLICAN PERIOD)
Hakkı Uyar 1049
74. BALKAN YARIMADASINDA ULUS-DEVLET İNŞASI SÜRECİNİN YOL AÇTIĞI İTTİFAKLAR
VE SONUÇLARI (ALLIANCES RESULTING FROM THE NATION-STATE BUILDING PROCESS
IN THE BALKAN PENINSULA AND ITS CONSEQUENCES)
Hüseyin Emiroğlu. 1063
75. THE GREEK NATIONAL IDEOLOGY AND THE BALKAN WARS (YUNAN ULUSAL
İDEOLOJİSİ VE BALKAN SAVAŞLARI)
Iakovos D. Michailidis 1079
76. THE BALKAN WARS AND THE ROOT OF THE CONTEMPORARY NATIONALISM: THE
ETHNO-RELIGIOUS GEOGRAPHY (GÜNÜMÜZ ULUSÇULUK FİKRİNİN KÖKENİ OLARAK
BALKAN SAVAŞLARI: ETNİK-DİNİ COĞRAFYA)
Tetsuya Sahara 1083
PART 13: THE IMPACT OF THE BALKAN WARS ON WOMEN IDENTITY (BALKAN
SAVAŞLARI’NIN KADIN KİMLİĞİNE ETKİSİ)
77. BALKAN SAVAŞLARI’NIN TÜRK KADINI KİMLİĞİNE ETKİSİ (THE IMPACT OF THE
BALKAN WARS ON THE IDENTITY OF TURKISH WOMEN)
Seçil Karal Akgün. 1093
78. CHANGING IDENTITIES OF THE TURKISH WOMEN INTELLECTUALS AFTER THE
BALKAN WARS (TÜRK KADIN AYDINLARININ BALKAN SAVAŞLARI SONRASI DEĞİŞEN
KİMLİKLERİ)
Serpil Atamaz 1105
İÇİNDEKİLER XV
PART 14: THE IMPACT OF THE BALKAN WARS ON THE EDUCATION SYSTEMS (BALKAN
SAVAŞLARI’NIN EĞİTİM SİSTEMLERİNE ETKİSİ)
79. KOSOVA CUMHURİYETİ İLKÖĞRETİM OKULLARININ TARİH DERSİ MÜFREDATINDA
VE DERS KİTAPLARINDA BALKAN SAVAŞLARI (THE BALKAN WARS IN REPUBLIC OF
KOSOVO’S PRIMARY EDUCATION HISTORY COURSE CURRICULA AND TEXTBOOKS)
Bedrettin Koro..1119
80. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN BALKAN SAVAŞLARI’YLA DEĞİŞEN İDEOLOJİSİ (THE
CHANGING IDEOLOGY OF TURKISH EDUCATION SYSTEM AFTER THE BALKAN WARS)
Betül Batır1135
81. OSMANLI DEVLETİ’NDE BALKAN SAVAŞLARI’NIN GÖLGESİNDE ALFABE
TARTIŞMALARI (DEBATES OVER ALPHABET IN THE OTTOMAN STATE IN THE SHADOW
OF BALKAN WARS)
Fahri Kılıç..1149
82. YUNANİSTAN’DA TARİH OKUL KİTAPLARINDA BALKAN SAVAŞLARI (THE BALKAN
WARS IN THE GREEK HISTORY COURSE BOOKS)
İbrahim Kelağa Ahmet..1159
83. TERBİYE VE OYUN MECMUASINDA BALKANLARDAN YANSIMALAR (REFLECTIONS
FROM THE BALKANS IN THE JOURNAL OF TERBIYE (EDUCATION) AND OYUN (GAME))
Makbule Sarıkaya1185
84. BİRİNCİ BALKAN SAVAŞI’NIN DEĞERBİLİMSEL PROJEKSİYONLARI: BULGAR BİLİM
VE DERS KİTAPLARI (AXIOLOGICAL PROJECTIONS OF THE FIRST BALKAN WAR: THE
BULGARIAN SCIENTIFIC LITERATURE AND EDUCATIONAL BOOKS)
Mümün İsov.. 1201
PART 15: REFLECTIONS OF THE BALKAN WARS ON ARTS AND MUSIC (BALKAN
SAVAŞLARI’NIN SANAT VE MÜZİĞE YANSIMASI)
85. BALKAN HARBİ’NİN TOPLUMSAL-SİYASAL VE EKONOMİK ETKİLERİ (SOCIAL,
POLITICAL AND ECONOMIC IMPACTS OF THE BALKAN WARS)
Sacit Kutlu. 1221
86. THE BALKAN WARS IN THE BULGARIAN ART: ARTISTS AND PAINTINGS (BULGAR
SANATINDA BALKAN SAVAŞLARI: RESSAMLAR VE RESİMLER)
Voin Bojinov.. 1233
87. BALKAN SAVAŞLARI, GÖÇ VE SEVDALİNKA (THE BALKAN WARS, MIGRATION AND
SEVDALINKA)
Sibel Akova 1243
SONUÇ (CONCLUSION)
Mustafa Türkeş. 1255
GENİŞLETİLMİŞ KAYNAKÇA (EXTENDED BIBLIOGRAPHY).. 1259Özet :
TABLE OF CONTENTS - İÇİNDEKİLER
1. CİLT
INTRODUCTION (GİRİŞ)
Mustafa Türkeş 1
PART 1: THE BALKAN WARS 1912-13: MAIN QUESTIONS, CONTEXT AND
ASSESSMENT (BALKAN SAVAŞLARI’NA İLİŞKİN ANA SORULAR, BAĞLAM VE
DEĞERLENDİRME)
1. THE BALKAN WARS OF 1912-1913: SOME ISSUES FOR CONSIDERATION (1912-1913
BALKAN SAVAŞLARI: BAZI MESELELER HAKKINDA DÜŞÜNCELER)
Feroze A. K. Yasamee . 7
2. TRANSITION TO CAPITALISM AND DISSOLUTION OF EMPIRES: THE HABSBURG AND
THE OTTOMAN EMPIRES COMPARED (KAPİTALİZME GEÇİŞ VE İMPARATORLUKLARIN
DAĞILMASI: HABSBURG VE OSMANLI İMPARATORLUKLARININ KARŞILAŞTIRMASI)
Joachim Becker. 23
3. MISINTERPRETATIONS AND MISCALCULATIONS OF CONTEMPORARY REPORTS ON
THE BALKAN WARS (BALKAN SAVAŞLARI ÜZERİNE GÜNCEL RAPORLARDAKİ YANLIŞ
YORUMLAR VE HESAPLAR)
Nicholas C. J. Pappas 43
PART 2: INTERNATIONAL ORDER WITHIN THE CONTEXT AND THE PROCESS
LEADING TO THE BALKAN WARS (BALKAN SAVAŞLARI’NA GİDEN BAĞLAM VE
SÜREÇTE ULUSLARARASI DÜZEN VE İTTİFAKLAR)
4. THE UNRELENTING LOGIC OF THE BALANCE OF POWER: GREAT POWER
DIPLOMACY AT THE TURN OF THE CENTURY (GÜÇ DENGESİNİN ACIMASIZ MANTIĞI:
20. YÜZYIL BAŞINDA BÜYÜK GÜÇ DİPLOMASİSİ)
A.Fuat Borovalı ve Salih Diner 61
5. YİRMİNCİ YÜZYIL BAŞLARINDA BÜYÜK GÜÇLERİN BALKAN POLİTİKALARI
(BALKAN POLICIES OF THE GREAT POWERS AT THE BEGINNING OF THE TWENTIETH
CENTURY)
Ayşe Eryaman 67
6. KISSINGER’IN DÜZEN VE DEVRİMCİ GÜÇ KAVRAMSALLAŞTIRMASI ÇERÇEVESİNDE
BERLİN DÜZENİ VE İNGİLİZ LİBERAL PARTİSİ’NİN BALKAN SAVAŞLARINA GİDEN
SÜREÇTEKİ POLİTİKASI (KISSINGER’S CONCEPTUALISATION OF ORDER AND
REVOLUTIONARY POWER: AN EXPLORATION OF BERLIN ORDER AND THE POLICIES OF
THE BRITISH LIBERAL PARTY BEFORE THE BALKAN WARS)
Çınar Özen ve Ahmet Tetik. 89
VI İÇİNDEKİLER
7. BALKAN SAVAŞLARI SONRASI BATI ANADOLU KIYILARININ GÜVENLİĞİ (1913-1914)
(THE SECURITY OF THE WESTERN ANATOLIAN COASTS AFTER THE BALKAN WARS (1913-
1914))
Elif Yeneroğlu Kutbay. 103
8. KILKIŞ MUHAREBESİ VE MAKEDONYA’DA BULGAR-YUNAN ÇEKİŞMESİ (BATTLE OF
KILKIS AND BULGARIAN-GREEK RIVALRY OVER MACEDONIA)
Levent Kayapınar119
9. PRAVDA GAZETESİ’NE GÖRE BALKAN SAVAŞLARI SIRASINDA AVUSTURYAMACARİSTAN
İÇİNDEKİ SLAVLARIN TUTUMLARI (THE ATTITUDES OF THE SLAVS IN
THE AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRE DURING THE BALKAN WARS AS REFLECTED IN THE
PRAVDA NEWSPAPER)
Levent Şarlak.. 133
10. DISCOURSES ON HELLENISM DURING THE BALKAN WARS: ASPECTS OF GREEK
NATIONALISM (BALKAN SAVAŞLARI SIRASINDA HELENİZM SÖYLEMLERİ: YUNAN
MİLLİYETÇİLİĞİNİN VEÇHELERİ)
Nanako Sawayanagi 149
11. THE BALKAN WARS (1912-1913) AND RESTRUCTURING OF THE REGIONAL ORDER
IN SOUTHEASTERN EUROPE (BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) VE GÜNEY DOĞU
AVRUPA’DA BÖLGESEL DÜZENİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI)
Olga Aganson. 163
12. İKİNCİ BALKAN SAVAŞI VE ROMANYA (THE SECOND BALKAN WAR AND ROMANIA)
Ömer Metin.. 177
13. BALKAN SAVAŞI ÖNCESİ BÜYÜK GÜÇLERİN VE BÖLGE DEVLETLERİNİN İTTİFAK
HESAPLARI (THE ALLIANCE QUESTS OF THE GREAT POWERS AND THE STATES OF THE
REGION PRIOR TO THE BALKAN WAR)
Sacit Kutlu 185
14. REMAKING THE WORLD: THE BALKAN WARS AND WORLD ORDERS, 1911-1914
(DÜNYAYI YENİDEN BİÇİMLENDİRMEK: BALKAN SAVAŞLARI VE DÜNYA DÜZENLERİ,
1911-1914)
William Mulligan.. 203
15. THE BALKAN WARS, OTTOMAN DIPLOMACY AND THE QUESTION OF THE AEGEAN
ISLANDS (BALKAN SAVAŞLARI, OSMANLI DİPLOMASİSİ VE EGE ADALARI MESELESİ)
Ahsen Gül Tokay .. 217
İÇİNDEKİLER VII
PART 3: ALLIANCE BUILDING ACTIVITIES IN THE BALKAN WARS AND THEIR
REFLECTIONS ON POST-WAR PERIOD (BALKAN SAVAŞLARI SÜRECİNDE
İTTİFAK OLUŞTURMA FAALİYETLERİ VE SAVAŞ SONRASINA YANSIMALARI)
16. THE IMPACT OF THE BALKAN WARS ON REGIONAL MONARCHIES: THE CASES OF
GREECE AND BULGARIA (BALKAN SAVAŞLARI’NIN BÖLGESEL MONARŞİLERE ETKİSİ:
YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN ÖRNEKLERİ)
Konstantina E. Botsiou.. 233
17. I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ BALKANLARDA ORTAK HAREKET ETME DURUMU ÜZERİNE
BİR ÇALIŞMA (A STUDY ON THE CASE OF JOINT ACTION IN THE BALKANS BEFORE WW
I)
Meltem Begüm Saatçi Ata. 251
PART 4: THE BALKAN WARS AND MIGRATION (BALKAN SAVAŞLARI VE GÖÇ)
18. BALKAN GÖÇLERİNİN DEĞİŞEN HİKAYESİ: BALKAN SAVAŞLARI’NDAN BUGÜNE
TARİHSEL BİR DERLEME (CHANGING STORY OF BALKAN MIGRATIONS: A HISTORICAL
COMPILATION FROM THE BALKAN WARS TO THE PRESENT)
Ahmet İçduygu ve Deniz Şenol Sert. 267
19. BALKANLAR’DAN TÜRKİYE’YE YÖNELİK GÖÇLERİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ
(MIGRATIONS FROM THE BALKANS TO TURKEY A GENERAL ASSESSMENT)
H. Yıldırım Ağanoğlu.. 285
20. BALKAN SAVAŞLARI SIRASINDA ANADOLU’YA GÖÇLER VE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR (MIGRATION TO THE ANATOLIA DURING THE BALKAN WARS AND
ENCOUNTERED PROBLEMS)
Mehmet Kaya.. 295
21. BALKAN SAVAŞLARI VE ORTAYA ÇIKAN TABİİYET SORUNLARI (THE BALKAN WARS
AND THE SUBSEQUENT SUBJECTHOOD PROBLEMS)
Nuran Koltuk311
22. BALKAN SAVAŞLARI SONRASI ANADOLU’YA YÖNELEN GÖÇÜN “HAYALİ
CEMAATLER” TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ (ANALYSIS OF THE
MIGRATION TO ANATOLIA AFTER THE BALKAN WARS FROM THE PERSPECTIVE OF THE
“IMAGINED COMMUNITIES” THEORY)
Oğuzhan Türkoğlu 325
23. DEMOGRAFİK KORKULARIN GÖLGESİNDE BALKAN SAVAŞLARI (THE BALKAN WARS
IN THE SHADOW OF DEMOGRAPHIC FEARS)
Serdar Sarısır.. 343
24. BALKAN SAVAŞLARI VE POMAKLAR (THE BALKAN WARS AND THE POMAKS)
Zeynep Zafer 351
VIII İÇİNDEKİLER
PART 5: THE BALKAN WARS IN MEMORIES, NARRATIVES AND REPRODUCTION OF
NARRATIVES (HATIRATTA BALKAN SAVAŞLARI, ANLATILAR VE ANLATILARIN
YENİDEN ÜRETİMİ)
25. BİR OSMANLI SOSYALİSTİ’NİN GÖZÜNDEN BALKAN SAVAŞI:
DR. REFİK NEVZAD’IN “AHALİYİ DAVET!” VE “NE BEKLİYORSUNUZ!” BAŞLIKLI
RİSALELERİ (THE BALKAN WAR FROM THE PERSPECTIVE OF AN OTTOMAN SOCIALIST:
PAMPHLETS BY DR. REFIK NEVZAD, “INVITATION TO THE PUBLIC!” AND “WHY WAIT!”)
Cengiz Yolcu 371
26. WARS WITHOUT AFTERMATH: THE BALKAN WARS IN SERBIAN COLLECTIVE
MEMORY, HISTORIOGRAPHY AND POLITICS (SONRASI OLMAYAN SAVAŞLAR: SIRP
ORTAK HAFIZASI, TARİHYAZIMI VE SİYASETİNDE BALKAN SAVAŞLARI)
Dmitar Tasic 385
27. FOR SERBIA OR FOR THE OTTOMAN EMPIRE? REACTIONS OF THE BOSNIAK AND
SERB REPRESENTATIVES IN THE BOSNIAN ASSEMBLY TO THE BALKAN WARS (YA
SIRBİSTAN YA DA OSMANLI İMPARATORLUĞU İÇİN? BALKAN SAVAŞLARI’NA BOŞNAK
MECLİSİ’NDEKİ BOŞNAK VE SIRP TEMSİLCİLERİNİN TEPKİLERİ)
Edin Radušić 395
28. NICOLAE IORGA’S VIEWS ON THE BALKAN WARS (NİCOLAE IORGA’NIN BALKAN
SAVAŞLARI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ)
Georgiana Taranu. 407
29. TURKEY’S REACTION TO BULGARIAN MEMORY OF THE BALKAN WARS IN THE
INTER-WAR PERIOD (İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASI DÖNEMDE BULGARİSTAN›IN BALKAN
SAVAŞLARI HAFIZASINA TÜRKİYE’NİN TEPKİSİ)
Gözde Emen. 415
30. VIEW FROM THE OUTSIDE: MEMORY OF FOREIGNERS, PARTICIPANTS OF THE
BALKAN WARS (DIŞARDAN BAKIŞ: YABANCILARIN HAFIZASI, BALKAN SAVAŞLARI’NIN
KATILIMCILARI)
Igor Despot.. 427
31. COMPARING DIFFERENT ACCOUNTS OF BALKAN WARS (BALKAN SAVAŞLARI’NIN
FARKLI DEĞERLENDİRMELERİNİ KARŞILAŞTIRMA)
Işık Gürleyen 433
32. BİR OSMANLI’NIN (DİRAN KELEKYAN) GÖZÜNDEN HARP MANZARALARI (WAR
PANORAMAS FROM AN OTTOMAN’S (DİRAN KELEKYAN) POINT OF VIEW)
Murat Hanilçe. 443
33. COMPARATIVE NARRATIVES OF “CATASTROPHE”: OTTOMAN PERCEPTION
OF BALKAN WARS AND GREEK PERCEPTION OF ASIA MINOR CAMPAIGN
(KARŞILAŞTIRMALI “FELAKET” ANLATILARI: OSMANLI BALKAN SAVAŞLARI ALGISI VE
YUNAN KÜÇÜK ASYA SEFERİ ALGISI)
Mustafa Serdar Palabıyık. 477
İÇİNDEKİLER IX
34. BETWEEN THE OTTOMAN EMPIRE AND GREECE: SOCIAL AND POLITICAL
REALITIES OF THE CRETAN MUSLIMS AFTER THE BALKAN WARS (OSMANLI
İMPARATORLUĞU İLE YUNANİSTAN ARASINDA: BALKAN SAVAŞLARI SONRASI GİRİTLİ
MÜSLÜMANLARIN TOPLUMSAL VE SİYASAL GERÇEKLERİ)
Pınar Şenışık 493
35. THE KOSOVO DISCOURSES IN SERBIAN HISTORIOGRAPHY AROUND THE BALKAN
WARS (BALKAN SAVAŞLARI ÇERÇEVESİNDEKİ SIRP TARİHÇİLİĞİNDE KOSOVA
SÖYLEMLERİ)
Ryoji Momose. 501
36. MEHMET ŞÜKRÜ PAŞA’NIN EDİRNE HALKI İÇİN YERİ VE DEĞERİ (THE PLACE AND
THE VALUE OF MEHMET ŞÜKRÜ PASHA FOR EDİRNE INHABITANTS)
Serdar Sakin..511
PART 6: PERCEPTIONS OF THE BALKAN WARS IN THE BALKAN COUNTRIES AND
THEIR PENETRATION INTO THE FUTURE (BÖLGE ÜLKELERİNDE BALKAN
SAVAŞLARI ALGILARI VE GELECEĞE TAŞINMASI)
37. BULGARİSTAN’DA BALKAN SAVAŞLARI’NIN ANISINI YAŞATMA YÖNTEMLERİ (WAYS
OF CHERISHING THE MEMORY OF THE BALKAN WARS IN BULGARIA)
Ayşe Kayapınar.. 531
38. BULGAR YAZININDA BALKAN SAVAŞLARI’NA İLİŞKİN YARATILAN MODELLER,
MOTİFLER VE GÖRÜŞLER (MODELS, MOTIVES AND APPROACHES CREATED ON THE
BALKAN WARS IN THE BULGARIAN LITERATURE)
Emine İnanır 547
39. TÜRK AYDINININ ANADOLU’YA YÖNELİŞİNDE BALKAN SAVAŞLARI’NIN ROLÜ (THE
ROLE OF THE BALKAN WARS ON TURKISH INTELLIGENTSIA’S DRIFT TO ANATOLIA)
Funda Selçuk Şirin 557
40. THE EXPERIENCED WAR AND ITS LEGACY: CASE STUDY OF BULGARIAN
SOLDIERS’ WRITINGS OF BALKAN WARS(SAVAŞIN MİRASI: BULGAR ASKERLERİNİN
MEKTUPLARINDAN BALKAN SAVAŞLARI)
Snezhana Dimitrova. 577
PART 7: DIFFERENT READINGS OF THE OTTOMAN EMPIRE’S DEFEAT (OSMANLI
İMPARATORLUĞU’NUN YENİLGİSİNİN FARKLI OKUMALARI)
41. BALKAN SAVAŞLARI’NDA OSMANLI DEVLETİ’NİN YENİLGİSİNİN SEBEPLERİ:
NEDEN MÜNHEZİM OLDUK? (THE CAUSES OF DEFEAT OF THE OTTOMAN STATE IN THE
BALKAN WARS: WHY WERE WE DEFEATED?)
Ercan Uyanık ve İrfan Davut Çam.. 591
X İÇİNDEKİLER
42. BALKAN HARBİ’NE ÇANAKKALE SAVAŞI HATIRALARINDAN BAKMAK (READING THE
BALKAN WARS THROUGH THE MEMORIES OF THE BATTLE OF GALLIPOLI)
Lokman Erdemir 599
43. ALMAN KAYNAKLARINA GÖRE BALKAN HEZİMETİNİN NEDENLERİ (REASONS OF
THE BALKAN DEFEAT ACCORDING TO GERMAN SOURCES)
Necmettin Alkan. 609
44. BALKAN SAVAŞLARI İLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR (THE WRONG
INFORMATION ABOUT THE BALKAN WARS CONSIDERED AS CORRECT)
Salim Aydın.. 621
45. OSMANLI ORDUSUNUN BALKAN SAVAŞI’NDAKİ YENİLGİSİNDE OSMANLI
SUBAYLARININ ROLÜ (THE ROLE OF OTTOMAN MILITARY OFFICERS IN THE DEFEAT OF
OTTOMAN ARMY IN THE BALKAN WAR)
Yücel Karadaş. 641
TABLE OF CONTENTS - İÇİNDEKİLER
2. CİLT
PART 8: REFLECTIONS OF THE BALKAN WARS IN THE PRESS AND PUBLICATIONS:
PROPAGANDA AND INTERNATIONAL REPORTS (BALKAN SAVAŞLARI’NIN
BASIN VE YAYINLARA YANSIMASI: PROPAGANDA VE ULUSLARARASI
RAPORLAR)
46. BALKAN SAVAŞLARI VE TÜRK YURDU DERGİSİ (THE BALKAN WARS AND THE JOURNAL
OF TÜRK YURDU)
Ahmet Emre Ateş 653
47. OSMANLI BASININDA BALKAN SAVAŞLARI’NIN “GÜNCEL” DEĞERLENDİRMELERİ
(“CONTEMPORARY” REVIEW OF THE BALKAN WARS IN THE OTTOMAN PRESS)
Aytül Tamer Torun. 659
48. DIPLOMACY VERSUS PUBLIC OPINION: ROMANIA, BULGARIA AND THE BALKAN
WARS (DİPLOMASİ İLE KAMUOYU KARŞI KARŞIYA: ROMANYA, BULGARİSTAN VE
BALKAN SAVAŞLARI)
Daniel Cain.. 689
49. İTTİHATÇI BAKIŞ AÇISIYLA BALKAN SAVAŞLARI’NDAN BİR KESİT: TANİN’İN
PERSPEKTİFİNDEN OSMANLI’NIN BALKANLARDAN TASFİYESİNE DİRENİŞ
ÇABALARININ SEMBOLÜ İŞKODRA SAVUNMASI VE AVRUPA DENGELERİ (A PROFILE
FROM THE BALKAN WARS FROM THE VIEW POINT OF THE UNIONISTS: SHKODËR
DEFENCE, THE SYMBOL OF RESISTANCE ATTEMPTS AGAINST THE EXPULSION OF
THE OTTOMANS FROM THE BALKANS AND THE EUROPEAN EQUILIBRIA FROM THE
PERSPECTIVE OF TANIN)
Eminalp Malkoç. 701
50. İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR BAĞLAMINDA BALKAN SAVAŞLARI İLE İLGİLİ
ULUSLARARASI BİR KOMİSYON RAPORU (AN INTERNATIONAL COMMISSION REPORT
WITHIN THE FRAMEWORK OF ‘CRIMES COMMITTED AGAINST THE HUMANITY’ ABOUT
THE BALKAN WARS)
Gürhan Korkmaz.. 721
51. CARNEGİE VAKFI TARAFINDAN OLUŞTURULAN ULUSLARARASI KOMİSYONUN
RAPORUNA GÖRE BALKAN SAVAŞI SÜRECİNDE SİVİL HALKIN DURUMU HAKKINDA
BİR DEĞERLENDİRME (AN ASSESSMENT OF CIVIL POPULATION’S CONDITION DURING
THE BALKAN WARS ACCORDING TO THE REPORT OF THE INTERNATIONAL COMMISSION
ASSEMBLED BY THE CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE)
İsmail Arslan ve Eftal Irkıçatal.. 733
52. PROPAGANDA AND POLITICAL MYTHS: THE PRESS ON THE GREEK-BULGARIAN
RELATIONS DURING THE BALKAN WARS (PROPAGANDA VE SİYASAL MİTLER: BALKAN
SAVAŞLARI SIRASINDA YUNAN-BULGAR İLİŞKİLERİNE YÖNELİK BASIN)
Maria Kotzabassi.. 745
XII İÇİNDEKİLER
53. FIGHTING BALKAN WARS ALONG THE GRANDS BOULEVARDS: ANTAGONISTIC
MEDIA NARRATIVES IN FRENCH PUBLIC SPACE (GRANDS BOULEVARDS BOYUNCA
BALKAN SAVAŞLARI: FRANSIZ KAMUSAL ALANINDA KARŞIT MEDYA ANLATILARI)
Nicolas Pitsos. 759
54. 1912-1913 BALKAN SAVAŞLARI TANIĞI BIR KIBRIS TÜRK GAZETESI: SEYF (A STUDY
ON SEYF, A TURKISH CYPRIOT NEWSPAPER, AS A WITNESS OF THE BALKAN WARS 1912-
1913)
Oğuz Karakartal 771
55. TALES OF THE BALKAN WARS (1912-1913) IN THE ROMANIAN PRESS - UNIVERSUL
NEWSPAPER (RUMEN BASININDA BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) HİKAYELERİ -
UNIVERSUL GAZETESİ)
Raluca-Simona Deac.. 783
56. THESSALONIKI FROM OTTOMAN TO GREEK: IMAGES OF WAR IN A CITY IN
TRANSITION (OSMANLI’DAN YUNANLI’YA SELANİK: GEÇİŞ SÜRECİNDEKİ BİR KENTTE
SAVAŞ İMGELERİ)
Stratos Dordanas.. 801
PART 9: HEALTH SERVICES DURING THE BALKAN WARS (BALKAN SAVAŞLARI’NDA
SAĞLIK HİZMETLERİ)
57. BALKAN SAVAŞLARI’NA İLİŞKİN ÖRNEKLERLE ASKERİ VE PSİKOLOJİK
İNCELEMELER (MILITARY AND PSYCHOLOGICAL ANALYSES WITH EXAMPLES
CONCERNING BALKAN WARS)
F. Rezzan Ünalp. 815
58. BALKAN SAVAŞLARI - BAŞKA BİR CEPHE OLARAK SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER
(THE BALKAN WARS - HEALTH AND SOCIAL SERVICES AS A DIFFERENT FRONT LINE)
Mehmet Erkan Balkan.. 839
59. BALKAN SAVAŞLARI ESNASINDA İSTANBUL’A GELEN YABANCI KIZILHAÇ VE
KIZILAY HEYETLERİ (FOREIGN RED CROSS AND RED CRESCENT UNITS IN İSTANBUL
DURING THE BALKAN WARS)
Oya Dağlar Macar.. 855
PART 10: NAVY, RAILWAY USE AND AVIATION ACTIVITIES DURING THE BALKAN WARS
(BALKAN SAVAŞLARI SIRASINDA DONANMA, DEMİRYOLU KULLANIMI VE
HAVACILIK)
60. BALKAN WARS AS THE FINAL INSTANCE OF RECEDING FRONTIER (SINIRIN SON GERİ
ÇEKİLİŞİ OLARAK BALKAN SAVAŞLARI)
Cenk Aygül 873
İÇİNDEKİLER XIII
61. UNDERSTANDING AMBITIOUS AND EXPANSIONIST APPROACHES IN THE
PROCESS LEADING TO THE BALKAN WARS THROUGH THE RAILWAYS EXAMPLE
(DEMİRYOLLARI ÖRNEĞİNDEN BALKAN SAVAŞLARI’NA GÖTÜREN SÜREÇTE BÖLGEDEKİ
İHTİRASLI VE YAYILMACI YAKLAŞIMLARI ANLAMAK)
Erhan Türbedar. 883
62. BALKAN SAVAŞLARI’NDA DEMİRYOLUNUN STRATEJİK ROLÜ (STRATEGIC ROLE OF
RAILWAYS IN THE BALKAN WARS)
Gülpınar Akbulut.. 899
63. BALKAN SAVAŞI SIRASINDA YAŞANAN GÖÇLERDE KULLANILAN ULAŞIM ARAÇLARI
(TRANSPORTATION VEHICLES USED DURING THE MIGRATION IN THE BALKAN WAR)
Nuray Özdemir 913
64. SOME REFLECTIONS ON THE EFFECTIVENESS OF THE OTTOMAN NAVY IN
THE BALKAN WARS OF 1912-1913 (1912-1913 BALKAN SAVAŞLARI’NDA OSMANLI
DONANMASI’NIN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER)
Piotr Nykiel.. 923
65. AVIATION ACTIVITIES OF THE OTTOMAN EMPIRE IN THE BALKAN WARS (BALKAN
SAVAŞLARI’NDA OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN HAVACILIK FAALİYETLERİ)
Serap Taşdemir.. 929
PART 11: THE IMPACT OF THE BALKAN WARS ON ALBANIAN NATIONALISM AND
INDEPENDENCE PROCESS (BALKAN SAVAŞLARI’NIN ARNAVUT MİLLİYETÇİLİĞİ
VE BAĞIMSIZLIK SÜRECİNE ETKİSİ)
66. BALKAN WARS AND THE ROLE OF BALKAN ALLIANCES REGARDING THE
DIVISION OF ALBANIAN LANDS (BALKAN SAVAŞLARI VE ARNAVUT TOPRAKLARININ
BÖLÜNMESİNE İLİŞKİN BALKAN İTTİFAKLARININ ROLÜ)
Armend Mehmeti 943
67. BALKAN SAVAŞI ÖNCESİ YÜKSELEN MİLLİYETÇİLİKLER KARŞISINDA ULAHARNAVUT
İŞBİRLİĞİ VE ETKİLERİ (VLACH-ALBANIAN COOPERATION AND ITS EFFECTS
AGAINST THE RISING NATIONALISMS BEFORE THE BALKAN WAR)
Bilgin Çelik.. 959
68. “İRTİCA”DAN “İHANET”E: ARNAVUTLUK MESELESİ VE BALKAN SAVAŞLARI (FROM
“REACTION” TO “BETRAYAL”: ALBANIAN QUESTION AND THE BALKAN WARS)
Çağdaş Sümer. 975
69. SABAH GAZETESİNDE I. BALKAN SAVAŞI’NA GİDEN SÜREÇTE ARNAVUTLUK SORUNU
(THE ISSUE OF ALBANIA IN SABAH NEWSPAPER DURING THE PROCESS LEADING TO THE
FIRST BALKAN WAR)
Halil Özcan.. 985
XIV İÇİNDEKİLER
70. THE INDEPENDENCE OF ALBANIA AND THE ALBANIAN-OTTOMAN RELATIONS 1912-
1913 (ARNAVUTLUK’UN BAĞIMSIZLIĞI VE 1912-1913 ARNAVUT-OSMANLI İLİŞKİLERİ)
Krisztián Csaplár-Degovics.. 1007
71. THE ROOTS OF BALKAN WARS, 1912-13: SERBIAN TERRITORIAL CLAIMS TOWARD
LANDS INHABITED BY ALBANIANS (1912-13 BALKAN SAVAŞLARI’NIN KÖKENLERİ:
ARNAVUTLAR’IN YAŞADIĞI YERLERE YÖNELİK SIRPLAR’IN TOPRAK TALEPLERİ)
Memli Krasniqi.. 1025
72. PARTING WAYS WITH THE DOUBLE-HEADED EAGLE: THE BALKAN WARS AND THE
MUTUAL DISCOURSES OF BETRAYAL (ÇİFT BAŞLI KARTAL İLE YOL AYRIMI: BALKAN
SAVAŞI VE KARŞILIKLI İHANET SÖYLEMLERİ)
Uğur Bahadır Bayraktar 1035
PART 12: THE IMPACT OF THE BALKAN WARS ON THE FORMATION OF NATIONAL
IDENTITIES (BALKAN SAVAŞLARI’NIN ULUSAL KİMLİKLERİN OLUŞUMUNA
ETKİSİ)
73. ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE BALKAN SAVAŞLARI ALGISI (THE PERCEPTION OF
BALKAN WARS IN THE EARLY REPUBLICAN PERIOD)
Hakkı Uyar 1049
74. BALKAN YARIMADASINDA ULUS-DEVLET İNŞASI SÜRECİNİN YOL AÇTIĞI İTTİFAKLAR
VE SONUÇLARI (ALLIANCES RESULTING FROM THE NATION-STATE BUILDING PROCESS
IN THE BALKAN PENINSULA AND ITS CONSEQUENCES)
Hüseyin Emiroğlu. 1063
75. THE GREEK NATIONAL IDEOLOGY AND THE BALKAN WARS (YUNAN ULUSAL
İDEOLOJİSİ VE BALKAN SAVAŞLARI)
Iakovos D. Michailidis 1079
76. THE BALKAN WARS AND THE ROOT OF THE CONTEMPORARY NATIONALISM: THE
ETHNO-RELIGIOUS GEOGRAPHY (GÜNÜMÜZ ULUSÇULUK FİKRİNİN KÖKENİ OLARAK
BALKAN SAVAŞLARI: ETNİK-DİNİ COĞRAFYA)
Tetsuya Sahara 1083
PART 13: THE IMPACT OF THE BALKAN WARS ON WOMEN IDENTITY (BALKAN
SAVAŞLARI’NIN KADIN KİMLİĞİNE ETKİSİ)
77. BALKAN SAVAŞLARI’NIN TÜRK KADINI KİMLİĞİNE ETKİSİ (THE IMPACT OF THE
BALKAN WARS ON THE IDENTITY OF TURKISH WOMEN)
Seçil Karal Akgün. 1093
78. CHANGING IDENTITIES OF THE TURKISH WOMEN INTELLECTUALS AFTER THE
BALKAN WARS (TÜRK KADIN AYDINLARININ BALKAN SAVAŞLARI SONRASI DEĞİŞEN
KİMLİKLERİ)
Serpil Atamaz 1105
İÇİNDEKİLER XV
PART 14: THE IMPACT OF THE BALKAN WARS ON THE EDUCATION SYSTEMS (BALKAN
SAVAŞLARI’NIN EĞİTİM SİSTEMLERİNE ETKİSİ)
79. KOSOVA CUMHURİYETİ İLKÖĞRETİM OKULLARININ TARİH DERSİ MÜFREDATINDA
VE DERS KİTAPLARINDA BALKAN SAVAŞLARI (THE BALKAN WARS IN REPUBLIC OF
KOSOVO’S PRIMARY EDUCATION HISTORY COURSE CURRICULA AND TEXTBOOKS)
Bedrettin Koro..1119
80. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN BALKAN SAVAŞLARI’YLA DEĞİŞEN İDEOLOJİSİ (THE
CHANGING IDEOLOGY OF TURKISH EDUCATION SYSTEM AFTER THE BALKAN WARS)
Betül Batır1135
81. OSMANLI DEVLETİ’NDE BALKAN SAVAŞLARI’NIN GÖLGESİNDE ALFABE
TARTIŞMALARI (DEBATES OVER ALPHABET IN THE OTTOMAN STATE IN THE SHADOW
OF BALKAN WARS)
Fahri Kılıç..1149
82. YUNANİSTAN’DA TARİH OKUL KİTAPLARINDA BALKAN SAVAŞLARI (THE BALKAN
WARS IN THE GREEK HISTORY COURSE BOOKS)
İbrahim Kelağa Ahmet..1159
83. TERBİYE VE OYUN MECMUASINDA BALKANLARDAN YANSIMALAR (REFLECTIONS
FROM THE BALKANS IN THE JOURNAL OF TERBIYE (EDUCATION) AND OYUN (GAME))
Makbule Sarıkaya1185
84. BİRİNCİ BALKAN SAVAŞI’NIN DEĞERBİLİMSEL PROJEKSİYONLARI: BULGAR BİLİM
VE DERS KİTAPLARI (AXIOLOGICAL PROJECTIONS OF THE FIRST BALKAN WAR: THE
BULGARIAN SCIENTIFIC LITERATURE AND EDUCATIONAL BOOKS)
Mümün İsov.. 1201
PART 15: REFLECTIONS OF THE BALKAN WARS ON ARTS AND MUSIC (BALKAN
SAVAŞLARI’NIN SANAT VE MÜZİĞE YANSIMASI)
85. BALKAN HARBİ’NİN TOPLUMSAL-SİYASAL VE EKONOMİK ETKİLERİ (SOCIAL,
POLITICAL AND ECONOMIC IMPACTS OF THE BALKAN WARS)
Sacit Kutlu. 1221
86. THE BALKAN WARS IN THE BULGARIAN ART: ARTISTS AND PAINTINGS (BULGAR
SANATINDA BALKAN SAVAŞLARI: RESSAMLAR VE RESİMLER)
Voin Bojinov.. 1233
87. BALKAN SAVAŞLARI, GÖÇ VE SEVDALİNKA (THE BALKAN WARS, MIGRATION AND
SEVDALINKA)
Sibel Akova 1243
SONUÇ (CONCLUSION)
Mustafa Türkeş. 1255
GENİŞLETİLMİŞ KAYNAKÇA (EXTENDED BIBLIOGRAPHY).. 1259

Türkçe / İngilizce

2014

650 Sayfa

20 x 28 cm